Aanmelden als lid

Met dit formulier kunt u zich aanmelden als lid bij IMAF-Nederland. U meldt zich persoonlijk aan. Echter: Alleen als u ingeschreven staat bij een van de bij IMAF-Nederland aangesloten sportscholen of verenigingen kunt u lid worden.

Persoonlijke gegevens
Ondertekende geeft de wens te kennen tot wederopzegging lid te worden van IMAF-Nederland. Hij/zij verklaart kennis te hebben genomen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en zich daarmee te verenigen. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december per kalenderjaar. Beëindiging van het lidmaatschap van IMAF-Nederland staat los van school of instituut. Dit impliceert, dat wanneer bij een sportschool en/of vereniging uw lidmaatschap stopt, ook bij IMAF-Nederland de opzegging plaats moet vinden. Dit dient schriftelijk 2 (twee) maanden vóór het verlopen van het kalenderjaar te geschieden. Ondergetekende heeft geen bezwaar dat hij/zij tijdens IMAF-Nederland activiteiten kan worden gefotografeerd en/of gefilmd. De contributie bedraagt 25 euro voor volwassenen en 20 euro voor jeugdleden, behoudens contributiewijzigingen/verhogingen (bij goedkeuring door algemene ledenvergadering). Eenmalige inschrijfkosten 8,50 euro. Contributie-inning kan alleen plaatsvinden door automatische incasso. Voorwaarden per 01-01-2013.

Page 1 of 2